Açık Rıza Metni

Genel olarak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında … tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde, kişisel verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına rızam olduğunu beyan ederim. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını da  beyan ederim ( Kişisel verilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyadan yararlanabilmem, genel bilgilendirme yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda iletişim adreslerime “ … “ adına bu konuda, gizlilik yükümlülüğü altında hizmet veren 3. Kişiler tarafından çağrı, kısa mesaj (SMS), multimedya nesneleri içeren MMS, fax, otomatik arama makineleri, e-posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesine )

Kapsam

 “Kanun” gereğince,  …’ya tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere her türlü kişisel verimin bu rıza metni kapsamında toplandığı ve işlendiği konusunda bilgilendirildiğimi ve açık rızamın alındığını kabul ederim.

Ayrıca … tarafından, kişisel verilerimin işlenmesinin, iş gereği hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılması amaçlarıyla olduğu konusunda bilgilendirildim ve bu amaca dair rızamı beyan ediyorum.

Kişisel verilerimin Kanunda tanımlanan kapsamda işlenmesine; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerim olduğu; ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi telefon numarası, adres, e-posta adresi, öğrenim bilgileri, fotoğraf, imza bilgileri, vb. bilgiler içerdiği konusunda bilgilendirildim.

Şikayet ve Talepler Üzerine İşlenecek Kişisel Veriler:

⁕ Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; “…” ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,

Beyan:

İşbu bilgilendirme formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanınım geçerli olduğunu, “ ….”  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında  işbu bilgilendirme formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanınım geçerli olduğunu,  ( ayrıca web sitesinde de bulunan Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum.)  beyan ederim.

> KVKK Aydınlatma Metni