KVKK Aydınlatma Metni

Dostext Girişimi İçin Toplanacak Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla …………………….. ………….. tarafından hazırlanmıştır.

Amaç

Açık rıza onay metni kapsamında tarafınızdan toplanan kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde açıklanan amaç çerçevesinde işlenmektedir. Dostext girişimi çerçevesinde tarafımca kişisel veri toplanmasının amacı, girişimin amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, hizmet üretimi sağlamaktır. Bu hizmet üretimi hukuki bir ilişkiden kaynaklanabileceği gibi gerçekleşmesi de kişisel veri işleme için bir şart değildir. Diğer yanda hizmet üretimi ifadesi ile girişimin gönüllü ve/veya bağlı personeli arasındaki koordinasyon çerçevesinde girişim kapsamında ihtiyaç duyulan yazılı, görsel, işitsel verilerin ve yazılımların üretilmesi, değerlendirilmesi faaliyetleri girmektedir. Bu amaç hiçbir ticari veya mesleki faaliyet bağlamında değildir.

Hukuki sebep

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Aktarım

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Diğer haklar

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ……….. ……….. nin ……… Mahallesi, …… Caddesi ….. Sokak No: …… ………. / ……… adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden ……….. com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

>Açık rıza metni